top of page

דיני מוניות

זכות ציבורית למונית היא הרישיון שמעניקה המדינה להפעלת מונית ונועד לאפשר רכישת מונית, הפעלת מונית וכן נועד לאפשר להשכיר הן את המונית והן את רישיון ההפעלה. 

בעל הרישיון להפעיל מונית אינו חייב להחזיק ברישיון לנהיגה במונית שכן החוק מתיר להציע זכות ציבורית למונית להשכרה ועל כן רשאים בעלי זכות להשכיר את הזכות הקנויה להם לנהג מונית בעל רישיון מתאים, אשר יפעיל בפועל את המונית.

משרדנו מעניק ליווי משפטי בהליך העברת רישיון להפעלת מונית מול משרד התחבורה.

כמו כן גם בנושא של מכירת מספר המונית – משרדנו מטפל בבדיקת זכויותיו של המוכר, לרבות בדיקת עיקול או משכון הרשומים על הרישיון, עריכת הסכם מכר בין הצדדים כולל ביטחונות לטובת הקונה – כל זאת על לקבלת המדליה על שם הקונה.

bottom of page