top of page

אפוטרופסות, יפוי כח מתמשך ומה שביניהם

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שונה ב-2016, בכוונה לקדם תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים, כאשר היא שמה במרכז את זכותו של האדם לחיות את חייו לפי בחירתו.
אם פעם צריך היה לחכות שאדם יאבד את כשירותו ע"מ למנות לו אפוטרופוס, ואז האדם היה מאבד את האוטונומיה שלו, היום, לאחר תיקון החוק, אוטונומיית הפרט היא שם המשחק.
 

מהי אפוטרופסות ?
אפוטרופסות הינו מנגנון משפטי המופעל כאשר אדם מגיע בחייו, למצב בו הוא אינו יכול עוד לדאוג ולנהל את ענייניו ולדאוג לאינטרסים שלו.
במקרה זה, על מנת שלא ישאר ללא הגנה, פונים באמצעות הליך משפטי לבית המשפט ע"מ שימונה לו אפוטרופוס אשר יפעל בשמו ובמקומו. על האפוטרופוס לפעול תוך שמירה מתמדת על אותו האדם.
כאפוטרופוס מתמנים לאו דווקא קרובי משפחה של החסוי, לעיתים מתמנים גופים מקצועיים.
האפוטרופסות היא על כן, הליך משפטי הנכפה על האדם מכיוון שהוא כבר לא מסוגל לדאוג לעצמו ולענייניו.

מהו יפוי כח מתמשך ?
יפוי כח מתמשך, הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לתכנן את עתידו, הלא ידוע מבחינה פיזית וקוגניטיבית, בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות.
המטרה היא, שכאשר האדם צלול בנפשו, הוא יחליט מה הוא רוצה שיעשה בו או בנכסיו לאחר שכבר לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.
ביפוי כח מתמשך, "הממנה" קובע באילו עניינים יוכל לקבל את עזרתו של מיופה הכח שמינה, ומה יהיו סמכויותיו.
"מיופה הכח" הוא לרוב אדם קרוב לממנה, אשר מכיר את הממנה היטב ויוכל לסייע לו לפעול לפי רצונותיו והנחיותיו.
ניתן לכלול ביפוי הכח המתמשך עניינים רכושיים, או אישיים (לרבות עניינים רפואיים), או שניהם, לפי בחירת הממנה. 
עריכת יפוי כח מתמשך נעשית אך ורק באמצעות עו"ד שהוסמך לכך ע"י משרד המשפטים, לאחר הסמכה מיוחדת. 
ניתן לקבוע ביפוי הכח המתמשך "הנחיות מקדימות" המפרטות את רצון הממנה בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו. בהעדר הנחיות מקדימות, יהיה על מיופה הכח להבין מהו הרצון העכשווי של הממנה או באם הממנה כבר לא מסוגל להביע את עצמו, מה היה רוצה הממנה לפי ההיכרות ביניהם.
יש להפקיד את יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי לתוקפו. כל שלוש שנים, האפוטרופוס ישלח לממנה תזכורת אודות קיום יפוי הכח המתמשך ע"מ לאפשר לממנה לשנות או לבטל את יפוי הכח המתמשך אם ירצה בכך.
 יפוי הכח המתמשך ייכנס לתוקף בהתאם לתנאים שקבע הממנה ביפוי הכח.
יפוי כל מתמשך, הינו על כן, הליך רצוני של האדם לתכנון נכון ומודע של עתידו.

מהו תומך החלטה ?
כאשר אדם מתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות (לדוגמא אנשים עם מוגבלות קלה או אנשים מבוגרים עם ירידה קוגניטיבית), ניתן למנות להם תומך החלטה.
ניתן למנות תומך החלטה במקום אפוטרופוס, במקרים שאינם חמורים ושאינם שוללים מהאדם את כשרותו המשפטית.
תומך ההחלטות מסייע לנתמך בניהול ענייניו הכספיים ומעניק לו ליווי ותמיכה בקבלת ההחלטות האישיות. תומך ההחלטות אינו מחליף את הנתמך, אלא רק מסייע לו לקבל את ההחלטה הנכונה לו. 

מה ההבדלים בין אפוטרופסות, יפוי כח מתמשך ותומך החלטה ?
אפוטרופסות הינה הליך משפטי הנכפה על האדם, כאשר אדם כבר לא מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו. מרגע המינוי, האדם מאבד כליל את האוטונומיה שלו והאפוטרופוס פועל במקומו. 
תומך החלטות הוא סוג של פתרון ביניים בין אפוטרופסות ליפוי כח מתמשך. הוא מאפשר לשמור על עצמאות האדם ועל זכות ההחלטה שלו, אך אינו מאפשר לפעול כאשר האדם כבר אינו כשיר ויכול לפעול בעצמו.
לעומת זאת, כאשר האדם הקדים וערך יפוי כח מתמשך, הוא הביע את רצונו אודות מה הוא רוצה שייעשה בו ובנכסיו וכיצד. על כן, מכיוון שקיים מסמך שנכתב ע"י האדם עצמו, למרות וייתכן שהאדם כבר לא עצמאי ולא יכול לפעול בעצמו, הוא שומר על האוטונומיה שלו, במובן זה שכל מה שייעשה בו או בנכסיו, ייעשה לפי רצונו כפי שהוא קבע אותו כאשר עוד היה מסוגל לקבל החלטות.

 

משרדנו עומד לרשותכם על מנת לייעץ לכם מה הוא הפתרון המתאים לכם, לתת לכם הסברים נוספים וללוות אתכם בתהליך. כל עורכי הדין במשרד שלנו הוסמכו ע"י משרד המשפטים כדי לערוך יפויי כח מתמשכים.


 

bottom of page